HÖRSELVÅRDSREGISTRET 

 
I april 2023 läggs Hörselvårdsregistret ned. Skälet är att registret är föråldrat och skulle behöva uppgraderas och förnyas. Kostnaderna för en sådan omfattande förnyelse, överstiger dock de medel Svensk Hörsel förfogar över varför beslut har fattats att lägga ned registret. 

 

Hörselvårdsregistret, som initialt skapades av branschföreningen Svensk Hörsel, hade som syfte att underlätta informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i branschen. Förhoppningsvis har Hörselvårdsregistret genom åren varit till nytta för verksamma inom hörselvården. Tack för er medverkan!